Visselblåsning

Visselblåsfunktionen är en rapporteringskanal där medarbetare i HVB-ART:S men också allmänhet, kan anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden i HVB-ART:S organisation.
Exempel på missförhållande är muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Den som anmäler ska känna sig trygg med att anmälan tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

 

Anmälan görs till:
Carina Markström
Telefonnummer är 073-098 64 87
Postadress: Sjönäs 1, 573 93 Tranås
Mejl: carinasjonas@yahoo.se

Återkoppling och uppföljning
HVB-ART visselblåsarfunktion tar emot rapporter om missförhållanden och har kontakt med visselblåsare. Funktionen följer upp det som rapporteras och lämnar återkoppling om uppföljningen till de som slagit larm

Frågor och svar

När ska funktionen för visselblåsning användas?
Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter.
Några exempel är:
·      Muta
·      Bedrägeri
·      Stöld
·      Jäv
·      En situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
·      När en närstående gynnas

Vem kan anmäla?


Medarbetare, eller om du har en annan arbetsrelation till HVB-ART, till exempel som leverantör, praktikant, arbetssökande eller konsult kan du använda HVB-ART:S visselblåsarfunktion.
Även allmänheten kan göra en anmälan om det finns en misstanke om allvarliga oegentligheter.

Hur hanteras anmälningar?
För inkomna anmälningar görs en bedömning om de faller inom visselblåsarfunktionens syfte.
Om anmälan bedöms vara ett visselblåsarärende påbörjas en utredning. Då görs en bedömning om extern hjälp behöver anlitas för att genomföra hela eller delar av utredningen.

Blir anmälan en allmän handling?
Anmälan utgör allmän handling när den inkommit till visselblåsarfunktionen. Uppgiftslämnare behöver inte lämna namn och personuppgifter utan kan vara anonym.
För att en ordentlig utredning ska kunna göras är det dock en fördel om anmälaren inte är anonym så att följdfrågor kan ställas. Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan uppgift som avslöjar anmälarens eller annan enskilds identitet hållas hemlig.
Även om namn och uppgifter som möjliggör identifiering av personer kan omfattas av sekretess innebär det inte att övriga uppgifter i en anmälan omfattas av sekretess. Det görs en prövning i varje enskilt fall. Även om anmälan görs anonymt ska uppgifterna behandlas med grundlighet och seriositet.

Om visselblåsarlagen
Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd för personer som anmäler och rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen.